رفع بید خوردگی فرش

اصلاح بیدخوردگی فرش در کارخانه رفوری نائین اصل

ترمیم بیدخوردگی فرش
ممکن است بید خوردگی از روی قالی، زیر قالی و پشت یا از هر دو طرف آن باشد. به طوری که، تارها از رو یا زیر مشخص و گره و پرز قالی از بین رفته باشد. اگر قالی  با ارزش و نفیس باشد، بالاخص قالی های موزه ای، نباید تمام پرزهای باقیمانده از بید خوردگی را از قالی در آورد؛ بلکه همچنان بر حسب اینکه بید خوردگی از روی قالی است یا پشت آنها را مرتب کرد؛ ولی در قالی های معمولی چه بیدخوردگی از رو یا از زیر باشد، ابتدا خامه را با قلاب از قالی در آورده، محوطه بید خورده را از پرز قالی تمیز و کار مرمت را انجام می دهند. 

با بهترین خدمات در همه جا با شماییم
22032030 - 77400049

Share تاريخ: 1396/06/26 مشاهده : 463

, , , ,گذاشتن نظر